Reklamespil - Produktion

Når der er lave mockups af interaktionsdesignet og storyboards og rutediagrammer over gameplay, så kan selv produktionen af et spillet begynde.

Valg af udviklingsmiljø

Afgrænsningen af det ønskede spil type afgørende for såvel valg af udviklingsmiljø som den økonomisk og tidsmæssige ramme. Det kan eksempelvis:

  • Omfattende og/eller velproducerede spil kræver økonomi til et dyrt udviklingsmiljø og proces og tid til at gennemføre den.
  • Sociale spil kræver at, det er enkelt at håndtere og dele data mellem brugere.
  • Spil til mobiler medfører et valg mellem mobiltyper man vil udvikle til.
  • Spil til organisationer med få midler medfører, at der kun kan benyttes gratis eller billige udviklingsmiljøer

Udviklingsprocessen

De mockups, diagrammer m.m. der udviklet under konceptudviklingen kan også bruges til at opdele og styre udviklingsprocessen. Her har man et overblik over ønskede elementer og muligheder, som hver udgøre enkeltdele der kan udvikles og testes, hver for sig for til sidst at sammensættes til en helhed.

Processen med at udvikle it-produkter trin for trin beskrives bl.a. i udviklingsmodellen 'trinvis forbedring'. Her opdeler man opgaven i delmål og i hvert af disse:

  • konkretiseres et udkast i form af kravisspecifikationer, mockups, datamodeller, rutediagrammer
  • implementeres udkastet ved at lave den mest basale del og derefter lave udvidelser den trin for trin.
  • omstruktureres og ændres på udkast, hvis det viser sig mere hensigtsmæssigt at følge en ny strategi.

Trinvis udvikling/forbedring af spil

1 Du vil lave en iftek-invaders som spillet nedenfor - beskriv,

  • hvilke delmål der skal løse
  • Hvordan de kan konkretiseres
  • Hvilke udvidelser processen kan inddeles i
Delmål Konkretisering Udvidelse Omstrukturering
Styring af figur Rutediagram, storyboard Højrepil —> Gå til højre Brug af mus til at styre figur
? ? ? ?
? ? ? ?

2 Sammenlign dit bud med dette skema: Hvor er de forskellige? Hvorfor?
3 Udarbejd nu et skema for jeres eget spil med udgangspunkt i de mockups, storyboards og rutediagrammer du har lavet (se siderne Reklamespil - Formål - AIDA, Reklamespil - Gameplay)
4 Fordel arbejdsopgaverne og gå i gang med udviklingen.
5 Lav løbende opsamlinger, hvor I præsenterer det I har lavet og samler det til ét program.

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License