Webshop - Supplerende Modeller mm

I denne del af opgaven skal vi designe interface-delen til webshoppen. Vi skal se på hvilke aspekter, der skal overvejes, når man designer en hjemmeside, der skal sælge et produkt.

Opgave:

Når hjemmesiden med reklamen for produktet og selve webshoppen skal bygges op, skal vi starte med at overveje, om vi vil have fokus på produktet eller en eventuel oplevelse i forbindelse med produktet. Se på følgende hjemmesider og placér dem enten som havende fokus på produktet, en oplevelse eller begge dele:
http://www.randersautodele.dk/
http://www.youtube.com/watch?v=BnAhv26AEBw
http://cubo.dk/
http://www.slamdance.com/
http://www.youtube.com/watch?v=HoOCiaxIZF4
Find selv flere eksempler.


Laswells kommunikationsmodel

Næste opgave er at analysere den kommunikation, der skal foregå mellem afsender og modtager. Vi vil bruge en kommunikationsmodel, der er en forenkling af Laswells kommunikationsmodel. I denne model besvares følgende spørgsmål:

Hvem siger
hvad
gennem hvilken kanal
til hvem
med hvilken effekt?Kommunikationsmodellen kan bruges på mange forskellige typer kommunikation, men den er oprindelig blevet til i forbindelse med reklamer og kampagner. Analysen starter med at finde afsender. Det kan være den, der foretager analysen, men det kan også være en anden afsender eller en skjult afsender.
Dernæst analyseres budskabet. Hvad er det præcis man ønsker bliver kommunikeret mellem afsender og modtager?
Der er et væld af kanaltyper. Aviser, telefon, plakater, lyd …
Modtageren skal bestemmes. Man kan ikke ramme alle i hele verden med sit budskab.
Effekten skal analyseres. Er det lykkes at få budskabet igennem med den ønskede effekt?

Opgave:

Besvar de fem ovenstående spørgsmål med udgangspunkt i den valgte case.

Nu skal hjemmesidens udseende designes og ovenstående analyser skal selvfølgelig inddrages. En måde at sikre sig, at hjemmesiden fungerer som en reklame er at inddrage AIDA-modellen.
Modellen dækker over Attention, Interest, Desire og Action. Dette er faserne, man ønsker at guide kunden igennem ved mødet med hjemmesiden.
Attention vil sige, at hjemmesiden skal fange opmærksomheden. Interest vil sige, at siden skal interessere kunden og dermed fastholde ham på siden. Desire betyder at kunden får et ønske om at fordybe sig i siden og Action vil sige at kunden rent faktisk køber varen, der reklameres for.

Opgave 3:

Diuskutér følgende reklame ud fra AIDA-modellen. Find derefter andre eksempler på nettet.

AIDA.jpg

Der skal være billeder af varetypen - hvis muligt. Desuden kan man i valget af farver, animationer og sprog referere til varetypen.

Opgave 4:

Beskriv referencen til varetypen på følgende hjemmesider:
http://cubo.dk/
http://www.ariel.dk/Default.aspx

Find eksempler på andre hjemmesider, med tydelige referencer til varetypen.


I det følgende vil vi kigge på, hvad en virksomhed skal overveje ved anskaffelse af ny teknologi. Vi kigger nærmere på Leavitt/FAKIR modellen til udvikling af software til en virksomhed som en webshop, der ikke selv producerer deres varer.

Strukturen i en virksomhed

Der er en hel række forhold i en virksomhed, som man må forholde sig til og tage med i betragtning ved anskaffelse af ny teknologi. Følgende er en illustration af den komplekse struktur, der kan genfindes i mange virksomheder:

anskaffelse_ny_teknologi.png

I midten af figuren har vi de forskellige områder eller afdelinger i en virksomhed med kunden i midten. Ledelsen er vist i toppen, som dem dem har ansvaret for at styre den daglige drift og bemandingen i afdelingerne.

De røde figurer er Marketing, der står for at markedsføre produkterne overfor virksomhedens kunder. Salg står for den direkte kontakt til kunderne i forbindelse med salget af produkterne. Kundeservice kommer på banen, hvis kunden har spørgsmål til virksomheden.

De blå figurer står for Indkøb af varer og dele til produktionen. Produktionsstyring håndterer, hvordan selve forarbejdningen af produkterne skal ske. Pakning får samlet varer og dele sammen til at sende ud til kunderne.

De grønne figurer tager sig af Kvalitetssikring - dvs. at de varer, virksomheden sender ud til kunderne, lever op til en vis standard. Desuden er der her Forskning og udvikling, der fx kan kigge på, hvilke varer virksomheden skal sælge i fremtiden.

Rundt i cirklen har vi

  • Teknologi: Databaser, programmer, computere, netværk, der skal bruges til den praktiske drift og produktion.
  • Struktur: Målsætninger, normer og regler, organisationsstruktur, ledelse, der bl.a. har indflydelse på virksomhedskulturen og visionerne for virksomheden.
  • Personer: Behov, ansvar, motivation, uddannelse, arbejdsmiljø, der er direkte rettet mod virksomhedens ansatte og deres arbejdsliv.
  • Opgaver: Bogføring, fakturering, ordreafgivelse, indkøb, lageroptælling, lønberegning, der omfatter de mere administrative opgaver i virksomheden.Værdikæden

Den primære værdikæde i en virksomhed, som ikke selv producerer deres varer, er vist herunder. Man køber, opbevarer og sælger produkter:

vaerdikaeden.png

En webshop har et typisk flow, som vist i figuren: Varen bestilles ved en leverandør, leveres og stilles på lager. Der reklameres for varen, kunden ser på varen, kunden køber varen, og den leveres ud til kunden. Prisen stiger fra en kostpris ved leverandøren til en salgspris til kunden.

Følgende er et andet billede af den samme værdikæde, hvor støtteprocesserne er tegnet for oven med Administration, Ledelse/Personale og Økonomistyring. Den primære værdikæde er direkte værdiskabende, hvor støtteprocesserne er usynlige i den daglige salgsproces, men livsnødvendige for virksomheden.

vaerdikaeden2.png


FAKIR modellen

Vi kommer her ind på FAKIR modellen til softwareudvikling

FAKIR modellen kan bruges til softwareudvikling, fx. når der skal indføres nye systemer i en virksomhed. Der er 5 faser: Forundersøgelse, Analyse, Konstruktion, Igangsætning og Revision.

Forundersøgelse:
Man starter med at oprette en projektorganisation, hvor man finder de relevante medarbejdere. Derudover beskrives formålet med ændringerne i IT-systemet. Man vil ligeledes planlægge det videre system.

Analyse:
Man starter med at give en beskrivelse af det eksisterende system, finde frem til hvad der skal ændres derved. Her kan man eventuelt anvende forskellige diagrammer som dataflow m.m.

Konstruktion:
Softwaren udvikles med løbende kontakt til virksomheden. Den IT ansvarlige får de aktuelle problemer og skal derudfra lave en detaljeret beskrivelse, tilpasning og evt. udviklingen af teorien.

Igangsætning:
Den nye software bliver afprøvet og de kommende brugere bliver uddannet til at benytte systemet.

Revision:
Den nye software bliver vurderet og ændret hvis den ikke lever op til de ønskede krav.

fakirmodellen.pngReferencer
1. Peder Meyhoff: Kommunikation/it - C; Systime, 2008;
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License