Webshop - Til Underviseren

Dette forløb har til formål – med udgangspunkt i casemateriale - at lade eleverne arbejde med at løse en konkret opgave med at få en webshop op at stå. Dette gøres under anvendelse af innovative arbejdsprocesser og gerne med et innovativt produkt som resultat. For at fremme det innovative med afsæt i elevernes egen kreativitet er der lagt op til en stor grad af iteration og fordybelse – i særdeleshed i designfasen.

Selve casematerialet er valgt ud fra den begrundelse, at det er lettere med et lille caseoplæg, men det kan nemt kobles op med en konkret virksomhed eller selvvalgt casemateriale.

Forløbet kan benyttes til C- eller B-niveau, man kan dog vælge at være mere eller mindre detaljeret i de endelige designs eller til- eller fravælge teori/modeller.
Ved B-niveau vil arkivering af opgavebesvarelserne opfylde kravet om portfolie til eksamen, i forbindelse med C-niveau vil portfolien kunne hjælpe eleverne til bedre at huske deres udviklingstanker igennem caseforløbet.

Materialet til dette forløb er bygget op, så man kan dele det op i flere forskellige enkeltforløb – hvordan man identificerer/optegner virksomheden, som man skal bearbejde med dertil hørende behov, opbyggelse af det bagved liggende it-system, designfasen og implementering af designet ved brug af html og css. Derudover er områderne om forandringsledelse og ophavsrettigheder nyttige til mange andre forløb.

Selve opbyggelsen af Webshop her på iftek.dk er lavet så delforløbene med designet er listet først, derefter er teorien om databasemodellering og teknikken bag indsat. Disse to underforløb kan med fordel gennemgås undervejs; Databasemodellering kan let integreres efter forløbet 'Identificering af virksomheden' og 'Teknikken bag' efter 'Grænsefladedesign'.

Ved at tage den ’hurtige’ vej gennem teorien (den i forløbet beskrevne) vil det være muligt, at eleverne kan opnå stor fordybelse i deres egen kreativitet og herigennem opleve, hvordan de enkelte gennemgåede teorier vil påvirke deres designs. Hele forløbet er skrevet med det formål, at det skal kunne laves ved at eleverne arbejder lærerstyret via iftek-sitet – med høj elevaktivitet. Det er også muligt at tage litteraturhenvisningerne og folde indholdet ud for/med eleverne. Den sidste metode giver eleverne flere konkrete begreber at bearbejde faget med.

Den didaktiske bagtanke med forløbet har været, at det skal være meget elevstyrede produkter, for derved at opnå en kreativ produktforandringsproces forankret i den løbende udvidelse af den teoretiske viden.

På HHX vil man med fordel kunne lave et fagsamspil med fagene virksomhedsøkonomi, afsætning eller international økonomi. Med afsæt i dette er der indsat et punkt til 'Supplerende modeller mm' - herunder værdikæden, AIDA m.fl.

På STX vil man kunne lave fagligt samspil med f.eks. erhvervsøkonomi eller samfundsfag.

Kommentarer & Spørgsmål

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License